Intern Reglement


Woordverklaring: 

DOJO = oefenzaal

TATAMI = judomat

JUDOKA = beoefenaar van de judosport

JUDOGI = judopak

ARTIKEL 1 :

De judoka moet stipt op de vastgelegde trainingsuren aanwezig zijn en mag de dojo niet vóór de officiële afsluiting van de training door de trainer verlaten.

Als men toch te laat in de dojo komt of deze vroeger wil verlaten, zal de judoka zich wenden tot de trainer om hem de nodige toelating te vragen: de judoka zal de trainer groeten vooral de tatami te betreden of te verlaten (zie verder artikel 7).

ARTIKEL 2 :

De trainingsdagen en –uren worden door het bestuursorgaan in de bestuursvergadering vastgelegd. Evenals de indeling in groepen, die bepaald wordt in functie van het aantal leden, hun leeftijd en hun bekwaamheid. In deze bestuursvergadering zal ook het maximum aantal leden per groep worden bepaald.

Minimumleeftijd voor aansluiting bij KJC Lier VZW: 7 jaar.

ARTIKEL 3 :

Bij herhaaldelijk te laat komen, kan de trainer de judoka de toegang tot de dojo verbieden en de strafmaat vastleggen. Bijvoorbeeld: geen toegang tot een aantal trainingen.

ARTIKEL 4 :

Op de training moet de judoka correct gekleed zijn en een propere judogi dragen. De meisjes dragen een wit T-shirt onder de judogi. Op weg van en naar de dojo zijn pantoffels of sportschoenen verplicht.

ARTIKEL 5 :

Het is verboden om tijdens de trainingen siervoorwerpen te dragen zoals ringen, armbanden, uurwerken, halskettingen, piercings enz. Kortgeknipte en zuivere vinger- en teennagels zijn verplicht en kunnen bij aanvang van elke training door de trainer gecontroleerd worden. Storende kapsels en schmink zijn verboden. Iedere judoka wordt aangeraden om na de training te douchen.

ARTIKEL 6 :

De judoka zorgt voor de nodige orde in de kleedkamers en in de dojo. Er worden geen kledingsstukken, handdoeken, pantoffels of andere voorwerpen achtergelaten. Opzettelijke beschadigingen worden door de judoka vergoed en kan definitieve uitsluiting betekenen. Deze beslissing berust bij het bestuursorgaan.

ARTIKEL 7 :

Bij het betreden en het verlaten van de dojo, bij het begin en het einde van elke training, alsook bij het begin en einde van elke oefening met een partner wordt er steeds gegroet.

ARTIKEL 8 :

De training moet zo rustig mogelijk verlopen, de instructies van de trainers worden strikt opgevolgd. Dit sluit niet uit dat deze instructies door de judoka kritisch worden bekeken en dat hierover met de trainers kan gepraat worden. Er wordt echter nooit onnodig gepraat of gespeeld. In dat geval kan de trainer een extra oefening opleggen.

ARTIKEL 9 :

De trainer kan de judoka verplichten om de tatami te verlaten, tijdelijk, voor de ganse training of voor meerdere trainingen.

Mogelijke redenen: - kwetsuur

- onbehoorlijk gedrag (onbeleefdheid, gebrek aan respect e.d.)

- verboden handeling

- gebrek aan medewerking.

Deze opsomming is niet limitatief.

ARTIKEL 10 :

De judoka is verplicht om te oefenen met de partner, die hem of haar daartoe uitnodigt.

ARTIKEL 11 :

Tijdens de training wordt er niet gegeten, gedronken of gesnoept. In uitzonderlijke omstandigheden kan de trainer aan de judoka toelating geven om iets te drinken.

ARTIKEL 12 :

Bij elke training wordt de aanwezigheid van de judoka genoteerd op een aanwezigheidslijst en op een lidkaart. Het aantal trainingen is mee bepalend voor het afleggen van examens.

ARTIKEL 13 :

Iedere judoka krijgt bij definitieve aansluiting bij de club een boekje met het volledige examenprogramma en het examenreglement, dat jaarlijks door het trainersteam wordt geëvalueerd.

ARTIKEL 14 :

Ieder lid moet bijdragen tot een goede verstandhouding met het trainersteam en met de leden onderling.

ARTIKEL 15 :

Het is de judoka ten strengste verboden om buiten de dojo de aangeleerde gevechtstechnieken toe te passen. Noch het bestuursorgaan, noch het trainersteam kan verantwoordelijk gesteld worden voor wat er zich buiten het clublokaal afspeelt. Elke klacht van derden hieromtrent zal in een bijzondere bestuursvergadering onderzocht worden en kan definitieve uitsluiting tot gevolg hebben.

ARTIKEL 16 :

Het bestuursorgaan kan ten allen tijde een lid (leden) de toegang tot de dojo en of het clublokaal (dit laatste geldt ook voor niet-leden) tijdelijk of definitief verbieden. Hiertegen is geen enkel verhaal mogelijk. De gesanctioneerde leden kunnen geen aanspraak maken op de terugbetaling van het door hun betaalde lidgeld, noch geheel, noch gedeeltelijk.

ARTIKEL 17 :

De definitieve aansluiting bij onze club gaat in bij betaling van het verschuldigde lidgeld en na ontvangst van de vergunning van Judo Vlaanderen (federatie). De judoka gaat door aansluiting bij de club automatisch akkoord met dit reglement van inwendige orde, dat aan het bord in het lokaal wordt uitgehangen.

ARTIKEL 18 :

Iedereen die kennis wil maken met de judosport, heeft de mogelijkheid om bij onze club vier opeenvolgende trainingen gratis mee te trainen. Gedurende deze periode is de judoka verzekerd.

ARTIKEL 19 :

Volgens het intern reglement van Judo Vlaanderen moeten wij onze leden wijzen op de nood aan een jaarlijkse medische controle. KJC Lier gaat er van uit dat bij de betaling van het lidgeld de judoka is medisch geschikt bevonden door een arts voor het beoefenen van de judosport. KJC Lier VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het tegendeel moest blijken en de sportverzekeraar elke tussenkomst weigert.

ARTIKEL20 :

Het bestuursorgaan behoudt zich het recht voor om te allen tijde het reglement van inwendige orde te wijzigen. Dit gebeurt bij meerderheid van stemmen in een bijzondere bestuursvergadering.

Opgesteld te Lier en goedgekeurd op de Algemene Vergadering op 22 juni 2023.

Het Bestuursorgaan,

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Werkende leden: